پشتیبانی :37755514 - 031
پیامک: 09211191470
تعرفه خطوط اختصاصی
  • کلیه خطوط به صورت سالانه ارائه میشود . این موضوع کاملا در حیطه اختیارات اپراتور بوده و در صورتی که اپراتور برای تمدید سال بعد هزینه ای از شرکت ما دریافت نکند ، ما نیز هزینه ای از شما دریافت نخواهیم کرد .

 

خطوط ۱۰۰۰ هزینه خرید ( ۱ ساله ) زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۴ رقمی غیر سفارشی ۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۴ رقمی سفارشی ۴۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۳ رقمی غیر سفارشی ۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۳ رقمی سفارشی ۷۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۷۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۲ رقمی سفارشی ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۱ رقمی غیر سفارشی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۱ رقمی سفارشی ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۰ رقمی سفارشی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۹ رقمی غیر سفارشی ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۹ رقمی سفارشی ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۸ رقمی غیر سفارشی ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۸ رقمی سفارشی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۷ رقمی ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۶ رقمی ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
خطوط ۵۰۰۰ هزینه خرید ( ۱ ساله ) زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۴ رقمی غیر سفارشی ۲۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۴ رقمی سفارشی ۳۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۳ رقمی غیر سفارشی ۴۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۳ رقمی سفارشی ۶۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی سفارشی ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۱ رقمی غیر سفارشی ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۱ رقمی سفارشی ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی سفارشی ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی غیر سفارشی ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی سفارشی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی غیر سفارشی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی سفارشی ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۷ رقمی ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۶ رقمی ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط ۳۰۰۰ هزینه خرید ( ۱ ساله ) زمان فعالسازی no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۴ رقمی غیر رند ۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۴ رقمی رند ۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی غیر رند ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی رند ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی غیر رند ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی رند ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط ۲۰۰۰ هزینه خرید ( ۱ ساله ) زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی نیمه رند ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی رند ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی نیمه رند ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی رند ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی غیر سفارشی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی نیمه رند ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی رند ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی غیر سفارشی ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی نیمه رند ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی رند ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
سفارش
تحویل آنی سامانه
پنل تست
مشاهده قبل از خرید
امکانات و تعرفه پنلها
راهنمای خرید سامانه
خطوط اختصاصی
اعطای نمایندگی
پشتیبانی شما وظیفه ماست
در شرکت ماهان حساب سبلان پشتیبانی کاربران به صورت 24 ساعته واقعی و مداوم در طول شبانه روز توسط بخش پشتیبانی داخل سامانه انجام میپذیرد .
تمایل دارید ما پشتیبان شما باشیم ؟
همکاری با کلیه اپراتورها
شرکت ما جزء معدود سرویس دهندگانیست که کلیه اپراتور های ارسال پیامک را به صورت همزمان پشتیبانی می نماید . در شرکت ما شما میتوانید از خطوط 1000 ، 2000 ، 3000 ، 5000 ، ارسال پیامک بین المللی ، ارسال با دکل BTS ایرانسل ، رده سنی و جنسیت و کاملترین بانک مشاغل به تفکیک استفاده نمایید .
درگاه پرداخت بانک ملت
آخرین اخبار شرکت:  
Close